back to models

Yulia Smarovozova

Height: 154cm/5'0"

Hair: Blonde

Eyes: Green